Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze Diensten

Aan de hand van onze vaktechnische kennis, ervaring en integriteit geven wij door middel van de nieuwste methoden inzicht in de economische waarde voor onze opdrachtgevers, zodat zij de besluitvorming hierop kunnen baseren. Hierin onderscheiden wij een 3-tal varianten, van ‘compleet’ (waarde-opinie) tot ‘snel & kort’ (waarde-calculatie). Hieronder staat meer informatie betreffende de verschillende varianten.

De overdracht van een onderneming kan een tijdrovend proces zijn. Door onze uitgebreide ervaring, en met gevoel voor de context, realiseren wij de beoogde resultaten. Een goede voorbereiding, duidelijk proces en het bewaren van het overzicht zijn hierbij essentieel. In overleg met onze opdrachtgever stippelen we het proces en beoogde resultaten uit, zodat duidelijk is waar we staan en wat er te gebeuren staat. Onderstaande is een illustratief voorbeeld van het proces weergegeven.

Welke optimalisatie mogelijkheden zijn er, ook wanneer de omstandigheden tegen zitten. Wij geven inzicht in de mogelijkheden en indien gewenst implementeren we deze ook voor onze opdrachtgevers. Door onze jarenlange (hands-on) ervaring, opgedaan aan de verschillende kanten van de bestuurs- en onderhandelingstafel, zijn wij in staat breed mee te denken in oplossingen en nieuwe inzichten te verschaffen. Door onze flexibele samenstelling kunnen wij snel schakelen in de juiste bezetting.

Inzicht en gevoel krijgen bij de omvang

Waardebepaling

Van onafhankelijke opinie tot snel inzicht

Verschillende varianten

Kenmerk

Toepassing

Waarde - Opinie

Compleet

 • Voor breed publiek (b.v. rechtzaak)
 • Conflictsituaties
 • Extern gebruik

Waarde - Indicatie

Onderbouwd

 • Besluitvorming
 • Aan- of Verkoop
 • Fusie/splitsing
 • Participatie
 • Fiscaliteit
 • Jaarrekening

Waarde - Calculatie

Snel & Kort

 • Intern gebruik (b.v. management)
 • Vooronderzoek
 • Faciliteren discussie

Proces

 1. Afstemmen opdrachtformulering
 2. Uitsturen informatieverzoek
 3. Review van aangeleverde informatie
 4. Bespreking van ontvangen informatie met opdrachtgever
 5. Uitvoeren eigen onderzoek
 6. Bespreking met opdrachtgever van eerste bevindingen (mogelijk meerdere sessies)
 7. Uitvoeren analyse
 8. Opstellen concept rapportage
 9. Bespreking rapportage en bevindingen met opdrachtgever
 10. Uitbrengen definitieve rapportage
 1. Afstemmen opdrachtformulering
 2. Uitsturen informatieverzoek
 3. Review van aangeleverde informatie
 4. Uitvoeren beperkt eigen onderzoek
 5. Bespreking met opdrachtgever inzake ontvangen informatie en uitgangspunten
 6. Uitvoeren analyse
 7. Opstellen concept rapportage
 8. Bespreking rapportage en bevindingen met opdrachtgever
 9. Uitbrengen definitieve rapportage
 1. Afstemmen opdrachtformulering
 2. Review van aangeleverde informatie
 3. Uitvoeren analyse
 4. Opstellen memo met bevindingen
 5. Bespreking memo met opdrachtgever

Rapportage

 • Uitgebreide rapportage (+/- 50 pagina’s)
 • Puntschatting van economische waarde
 • Onderbouwde toelichting op gehanteerde aannames en uitgangspunten
  reikwijdte en beperkingen
 • Uitgebreide beschrijving van de activiteiten (o.a. macro-economisch, concurrentie-analyse, SWOT, business model, organisatie)
  Toelichting/beschrijving juridische situatie
  Toelichting/beschrijving fiscale situatie
 • Overzicht financiële historie
 • Overzicht financiële prognoses
 • Toelichting en details betreffende gehanteerde methode
 • Uitgebreide toelichting op vermogens-kostenvoet en gehanteerde input
 • Benchmark versus waarnemingen in de markt (multiples)
 • Gevoeligheids-analyse van uitkomsten
 • In overleg tevens additionele modules mogelijk (b.v. Monte Carlo analyse, Real Options etc.)
 • Beknopte rapportage (+/- 25 pagina’s)
 • Onderbouwde indicatie van de economische waarde
 • Toelichting op gehanteerde aannames, uitgangspunten, reikwijdte en beperkingen
 • Beschrijving activiteiten
 • Overzicht financiële historie
 • Overzicht financiële prognoses
 • Toelichting betreffende gehanteerde methode
 • Toelichting op vermogenskostenvoet en gehanteerde input
 • Memo met uitkomsten (+/- 10 pagina’s)
 • Overzicht financiële historie
 • Overzicht financiële prognoses
 • Beschrijving belangrijkste aannames/uitgangs-punten
 • Details berekeningen
 • Berekende waarde-range

Kosten

(indicatie excl. BTW)*

Uren x tarief

(v.a. € 12.500,- )

Vaste prijs

(€ 7.500,- )*

Vaste prijs

(€ 4.500,- )*

Voor meer informatie over de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Overige opmerkingen betreffende onze dienstverlening in het kader van waarde-bepaling:

 • * De aangegeven kosten-indicatie is enkel ter illustratie, deze kan afwijken afhankelijk van o.a. de complexiteit van de situatie en bruikbaarheid aangeleverde informatie (format). In dit voorbeeld is uitgegaan van een eenvoudige situatie (enkele entiteit) en kwalitatief goede informatie (structuur en format).
 • Op al onze werkzaamheden inzake waardebepaling zijn de gedrags- & beroepsregels en richtlijnen van het NIRV onverminderd van toepassing (dus geen inbeperking in de toepassing hiervan in de opdrachtformulering en/of rapportage).

Het maximale resultaat, met gevoel voor context en relatie

Realisatie

Goede voorbereiding scheelt tijd en geld later in het proces

Hoe het proces eruit ziet

Fase 1 : Voorbereiding

Stap 1: Analyse situatie

Inzicht verkrijgen in huidige situatie en wensen/mogelijkheden van opdrachtgever. Een financiële analyse (waardebepaling) behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Stap 2: Doornemen opties

Op basis van de uitkomsten van de voorgaande stap, worden de mogelijkheden, inclusief de voor- en nadelen, zodat een helder overzicht ontstaat.

Stap 3: Selectie aanpak

Aan de hand van het overzicht uit de voorgaande stap, wordt een keuze gemaakt voor het plan van aanpak.

Fase 2 : Verbinding

Stap 4: Opstellen profiel kandidaten

Aan de hand van de eerder bepaalde criteria wordt een profiel opgesteld. Aan de hand van dit profiel wordt een lijst van geschikte kandidaten opgesteld.

Stap 5: Benaderen kandidaten

Kandidaten die aan het gewenste profiel voldoen, en door de opdrachtgever zijn geaccordeerd, worden op een discrete manier benaderd.

Stap 6: Start onderhandelingen

Al dan niet na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring wordt met partijen de situatie besproken en worden de mogelijkheden onderzocht.

Fase 3 : Afronding

Stap 7: Intentie overeenkomst

Begeleiden en/of onderhandelen van de uitgangspunten, intentie-overeenkomst en het verdere procesverloop met geïnteresseerde kandidaat.

Stap 8: Due Diligence

Faciliteren en inrichten (digitale) dataroom, afstemming tussen partijen en verwerking uitkomsten van het boekenonderzoek.

Stap 9: Closing

Begeleiden en/of onderhandelen finale documentatie (contracten), afronding transactie (notaris), evaluatie en eventuele opvolging.

Maatwerk

Gelet op de grote diversiteit aan mogelijkheden, betreft een waarde-realisatie traject altijd maatwerk. In samenspraak met de opdrachtgever wordt gekeken hoe het proces optimaal kan worden ingericht voor de specifieke situatie, inclusief doorlooptijden. Bovenstaand proces is derhalve slechts een illustratief voorbeeld hoe een proces er globaal uit kan zien.

De kosten

Wij werken volgens een marktconforme tarifering, op basis van een combinatie van vaste prijzen, uren x tarief en een flexibele component indien succesvol. Hiermee delen wij het risico met onze opdrachtgever, en stellen we onze beloning parallel aan het succes voor onze opdrachtgever. Een benadering op basis van 100% ‘no cure, no pay’ heeft om diverse redenen niet onze voorkeur, maar is onder voorwaarden ook een bespreekbare optie.

Voor meer informatie over de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Eruit halen wat erin zit

Optimalisatie

Het maximale halen uit een gegeven situatie, dat is het doel. Ook wanneer de omstandigheden tegen zitten.  Door uitsluitend gebruik te maken van professionals met meer dan 10 jaar relevante (hands-on) werkervaring en de flexibele samenstelling van ons team, waarin alle specialistische kennis binnen handbereik is, zijn wij in staat, zelfs voor de meest uiteenlopende situaties, om snel het gehele speelveld te overzien en effectief in te spelen op de situatie. Hierdoor zijn we in staat om, samen met onze opdrachtgevers, de optimale waarde te realiseren.

Nieuwe inzichten

Door onze zeer ruime ervaring en diverse achtergrond zijn wij instaat om na een grondige analyse vernieuwende (‘out of the box’) inzichten aan te dragen bij onze opdrachtgevers, inclusief het benodigde perspectief en de praktische invulling.

Snel reageren

Wij begrijpen dat een snelle en adequate reactie doorslaggevend is voor het bereiken van de optimale resultaten. Door onze flexibiliteit en ervaring zijn wij in staat om snel in te kunnen spelen op de situatie en de juiste richting te geven.

Flexibele oplossing

Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Zodra een keuze is gemaakt over de mogelijke oplossing, kunnen wij deze verder vormgeven, in samenspraak met de opdrachtgever. Ongeacht of het een rendementsverbetering, herfinanciering of doorstart betreft.

Voor meer informatie over de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op om kennis te maken